Mandarin(P): dǒng
Mandarin(Z): ㄉㄨㄥˇ
Japanese(On): とう, つ, たん [tou, tsu, tan]
Japanese(Kun): ありずか [arizuka]
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [32.12]
Total strokes: 15
Radical:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+58A5
Big Five: E551
Cangjie: GYTG
Four-corner Code: 4011.4
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10489.030
Kang Xi: 0238.370
Morohashi: 05466

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I dŏng ㄉㄨㄥˇ 〔《集韻》睹動切, 上董, 端。 〕 義未詳。 II tuăn ㄊㄨㄢˇ 〔《集韻》土緩切, 上緩, 透。 〕 同“ ”。 1.禽獸踐踏之處。 2.村莊;屯。 3.用作地名用字。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I tuǎn (1) ㄊㄨㄢˇ (2) 同 疃 。 (3) 郑码: BSKB, U: 58A5, GBK: 8992 (4) 笔画数: 15, 部首: 土, 笔顺编号: 121414312511211 II dǒng (1) ㄉㄨㄥˇ (2) 〔??~〕蚂蚁做窝时堆在穴口的小土堆。 (3) 笔画数: 15, 部首: 土, 笔顺编号: 121414312511211 (4) 郑码: BSKB, U: 58A5, GBK: 8992 (5) 笔画数: 15, 部首: 土, 笔顺编号:… …   International standard chinese characters dictionary

 • — tuăn ㄊㄨㄢˇ 〔《集韻》土緩切, 上緩, 透。 〕 亦作“ ”。 1.禽獸踐踏之處。 宋 黃庭堅 《觀秘閣蘇子美題壁詩》: “ 姑蘇 麋鹿墥, 風月有書堂。” 《雍熙樂府‧粉蝶兒‧中州十九韻》: “盤桓墥畔蠻端路, 見一箇遶道刀騷老夫。” 2.村莊;屯。 唐 唐彥謙 《夏日訪友》詩: “孤舟喚野渡, 村墥入幽邃。” 元 鄭廷玉 《看錢奴》第三摺: “你和俺須同村共墥近鄰莊。” 李存葆 《高山下的花環》十五: “她脾氣好, 性子溫, 三村五墥都誇俺命好有福。” 3.用作地名用字。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 村畽 — 1.村莊。 唐 唐彥謙 《夏日訪友》詩: “孤舟喚野渡, 村墥入幽邃。 高軒俯清流, 一犬隔花吠。” 宋 洪邁 《夷堅丁志‧劉十九郎》: “經由數村墥, 歷 洪源 、 石村 、 何衝 諸里。” 元 李壽卿 《伍員吹簫》第三摺: “我這 丹陽縣 中有個 牛王廟 兒, 秋收之後, 這一村墥人家輪流着祭賽這牛王社。” 清 王士禛 《池北偶談‧談异四‧劍俠》: “次日入深山, 行不知幾百里, 無復村墥。” 2.泛指鄉村。 宋 劉昌詩 《<蘆浦筆記>敘》: “予服役海陬……官居獨員,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 町畽 — 亦作“盯畽”。 田舍旁空地。 《詩‧豳風‧東山》: “町畽鹿場, 熠燿宵行。” 毛 傳: “町畽, 鹿跡也。” 朱熹 集傳: “町畽, 舍旁隙地也。 無人焉, 故鹿以為場也。” 陸德明 釋文“畽, 本又作墥。” 南朝 梁 沈約 《郊居賦》: “構棲噪之所集, 築町畽之所交。” 唐 許敬宗 《掖庭山賦》: “蔭町墥之毛群, 哢間關之羽族。” 清 曹寅 《松茨四兄遠西池感悲今昔成詩》之十: “交遊山水間, 町墥羅松茨。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一拉溜 — 方言。 一排;一行。 楊朔 《望南山》五: “這一來, 一拉溜村莊誰不高興, 大王墥 的老鄉格外歡喜。” 丁慶友 《黑油油的泥土‧歌滿大道》詩: “鑼鼓三通彩門開, 一拉溜大車飛出莊。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乾顙 — (乾顙, 干颡) 胡鬧;無事生非。 《古今小說‧史弘肇龍虎君臣會》: “兄弟兩人在 孝義店 上, 日逐趁賭、偷雞盜狗, 一味乾顙不美, 蒿惱得一村墥人過活不得。” 《警世通言‧計押番金鰻產禍》: “ 周三 那廝, 打出吊入, 公然乾顙。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 干颡 — (乾顙, 干颡) 胡鬧;無事生非。 《古今小說‧史弘肇龍虎君臣會》: “兄弟兩人在 孝義店 上, 日逐趁賭、偷雞盜狗, 一味乾顙不美, 蒿惱得一村墥人過活不得。” 《警世通言‧計押番金鰻產禍》: “ 周三 那廝, 打出吊入, 公然乾顙。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 客戶 — (客戶, 客户) 1. 漢 魏 以來, 大批農民因逃避賦役而流亡各地, 被地主豪族蔭占後, 稱為佃客、浮客、隱戶、蔭戶等。 唐 宋 時戶籍中並有主戶、客戶的區別。 客戶多指無地佃客。 《晉書‧王恂傳》: “ 魏 氏給公卿已下租牛客戶數各有差, 自後小人憚役, 多樂為之, 貴勢之門動有數百。” 唐 柳芳 《食貨論》: “人逃役者, 多浮寄于閭里, 縣收其名, 謂之客戶。” 《宋史‧食貨志上一》: “ 真宗 景德 初, 詔諸州不堪牧馬閑田, 依職田例招主客戶多方種蒔, 以沃瘠分三等輸課。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 客户 — (客戶, 客户) 1. 漢 魏 以來, 大批農民因逃避賦役而流亡各地, 被地主豪族蔭占後, 稱為佃客、浮客、隱戶、蔭戶等。 唐 宋 時戶籍中並有主戶、客戶的區別。 客戶多指無地佃客。 《晉書‧王恂傳》: “ 魏 氏給公卿已下租牛客戶數各有差, 自後小人憚役, 多樂為之, 貴勢之門動有數百。” 唐 柳芳 《食貨論》: “人逃役者, 多浮寄于閭里, 縣收其名, 謂之客戶。” 《宋史‧食貨志上一》: “ 真宗 景德 初, 詔諸州不堪牧馬閑田, 依職田例招主客戶多方種蒔, 以沃瘠分三等輸課。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 市鎮 — (市鎮, 市镇) 較大的集鎮。 宋 朱熹 《約束不得搔擾保正等榜》: “右鏤榜示所管鄉村市鎮張掛。” 《水滸傳》第三二回: “又行了十數日, 但遇村坊道店, 市鎮鄉村, 果然都有榜文張掛在彼處, 捕獲 武松 。” 清 王士禛 《池北偶談‧談异四‧劍俠》: “次日, 入深山行不知幾百里, 無復村墥。 至三日, 踰亭午, 抵一大市鎮。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.